Disclaimer en Privacy

Toepassingsbereik

Deze disclaimer en dit privacystatement zijn van toepassing op alle door BrightBlocks (Kamer van Koophandel: 64074064), hierna te noemen BrightBlocks, geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval begrepen www.brightblocks.nl en www.brightblocks.eu (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “Website”), evenals op de door BrightBlocks, al dan niet via de Website, verstuurde elektronische nieuwsbrieven. BrightBlocks behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij BrightBlocks Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van BrightBlocks is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan BrightBlocks niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Eigenwijze aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.BrightBlocks.nl en www.BrightBlocks.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. BrightBlocks geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Privacy Statement

Algemeen

De Website is eigendom van en wordt beheerd door BrightBlocks, BrightBlocks respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.
Verwerking van persoonsgegevens
Bij het bezoeken van de Website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden
  • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van BrightBlocks
  • het verbeteren van de Website en dienstverlening van BrightBlocks
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van BrightBlocks
  • Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u BrightBlocks daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan BrightBlocks stelt.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven

Vragen en recht op inzage en correctie

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door BrightBlocks, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de afdeling marketing en communicatie, bereikbaar op telefoonnummer 088 275 5555 of via e-mail adres info@BrightBlocks.nl